Policy för KONSTFORUM i Kävlinge angående droger, jämlikhet och likabehandling.

Alla är lika välkomna till KONSTFORUM oavsett tro, etnisk eller annan tillhörighet, sexuell läggning/identitet, kön, hudfärg, ålder eller funktionsnedsättning. Vi är en ideell konstnärsdrivenförening för konstnärer och hantverkare samt religiöst/politiskt obunden.

Nolltolerans mot ANT (droger och alkohol). Inget användande får förekomma vid utställningar och möten.

Rökning sker utomhus. Uppmuntrar medlemmar att sluta röka/snusa.

Vi tror att mångfald berikar och ser därför att personer med olika kön, åldrar, bakgrund bland våra medlemmar.

Vår målsättning är att alla ska kunna besöka oss och delta i vår verksamhet på lika villkor. Det handlar om att på ett relevant sätt att möta personer med olika funktionsnedsättningar.

Vi är på vår vakt mot trakasserier och kränkande behandling och arbetar förebyggande. Transparangs i föreningen och alla får komma tilltals med sina synpunkter. Vi är för respekt och tolerans. Det är viktigt att var och en känner sig accepterad och kan verka i utställningsgemenskapen och ha sin personliga integritet. Vid behov gäller röstning och avgörs med majoritetsbeslut under gängse former.

Medlemmar som inte följer Konstforums policy utesluts från föreningen.

Alla medlemmar får ta del av policyn

Policyn finns att ta del av på hemsidan www.konstforumkavlinge.se

Policyn finns även på anslagstavlan vid varje utställningstillfälle.

Kävlinge den 15 september 2020

Anja Kärhä                                                          Anders Bengtsson

Ordförande                                                         Sekreterare